ข้อตกลงในการใช้งาน
  • นักเรียนจะต้องทำการสมัครใช้งานระบบ ก่อนเลือกโครงการที่จะสมัคร
  • การสมัครใช้งานระบบ สมัครเพียงครั้งเดียว ใช้งานได้กับทุกโครงการที่นักเรียนต้องการตลอดไป
  • นักเรียนต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นความจริง "ไม่ต้องรีบกรอก" ตรวจสอบให้ดี ก่อนทำการยืนยันการลงทะเบียน มิเช่นนั้น อาจมีผลต่อการสมัครในโครงการต่างๆ
  • นักเรียนต้องกรอกอีเมล์ให้ถูกต้อง (1 คน 1 อีเมล์ เท่านั้น) เพื่อยืนยันการใช้งาน
  • ข้อสงสัย/รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามยัง งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล หมายเลขโทรศัพท์ 0 7428 9255-8 ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
วัน/เดือน/ปี เกิด *
   พ.ศ.


สัญชาติ *


เลขประจำตัวประชาชน / GCode
GCode 13 หลัก สำหรับนักเรียนต่างชาติและลงทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการแล้ว เท่านั้น (G + ตัวเลขอีก 12 หลัก)
หมายเลขหนังสือเดินทาง
(ใช้เฉพาะนักเรียนต่างชาติ เท่านั้น)
 


ศาสนา *
คำนำหน้าชื่อบิดา *
ชื่อบิดา *
นามสกุลบิดา *
สัญชาติบิดา*
อาชีพบิดา*
คำนำหน้าชื่อมารดา*
ชื่อมารดา*
นามสกุลมารดา*
สัญชาติมารดา*
อาชีพมารดา*
ที่อยู่ของนักเรียน ตามทะเบียนบ้าน
เลขที่ *
อาคาร/หมู่บ้าน
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
ที่อยู่ของนักเรียน ที่ติดต่อได้สะดวก
 
เลขที่ *
อาคาร/หมู่บ้าน
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
ข้อมูลการติดต่อนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
อีเมล์ *
ยืนยันอีเมล์ *
** ต้องกรอกอีเมล์ที่ถูกต้อง เนื่องจากระบบจะส่งอีเมล์ยืนยันใช้งานครั้งแรกไปทางอีเมลที่กรอกไว้ **
 
 
 
รหัสผ่านที่ต้องการ *
ยืนยันรหัสผ่านที่ต้องการอีกครั้ง *
** รหัสผ่านจะต้องมีตัวอักษรและตัวเลขรวมกัน อย่างน้อย 8 ตัว **
ข้อมูลการศึกษาปัจจุบันของนักเรียน
ระดับการศึกษาปัจจุบัน *
ประเภท/หลักสูตร/สาขาวิชา
จังหวัดของสถานศึกษา *
สถานศึกษา *
* หากไม่พบชื่อโรงเรียน กรุณาติดต่อมายังงานรับนักศึกษา เพื่อดำเนินการเพิ่มโรเงรียนในระบบ