ข้อตกลงในการใช้งาน
  • นักเรียนต้องกรอกอีเมล์ให้ถูกต้อง เพื่อรับรหัสผ่านในการใช้งานระบบ จากนั้นสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ตามความต้องการของนักเรียน
  • ควรเก็บรักษารหัสผ่านไว้เพียงผู้เดียว ไม่ควรบอกเพื่อนหรือผู้อื่นเพราะอาจเกิดปัญหาในภายหลังได้ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของตัวนักเรียนเอง
  • ข้อสงสัย/รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามยัง งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล หมายเลขโทรศัพท์ 0 7428 9255-8 ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น
ลืมรหัสผ่าน