ข้อตกลงในการใช้งาน
  • นักเรียนจะต้องทำการสมัครใช้งานระบบ ก่อนเลือกโครงการที่จะสมัคร
  • การสมัครใช้งานระบบ สมัครเพียงครั้งเดียว ใช้งานได้กับทุกโครงการที่นักเรียนต้องการตลอดไป
  • ข้อสงสัย/รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามยัง งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล หมายเลขโทรศัพท์ 0 7428 9255-8 ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น
ข่าวประกาศจากงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไม่มีประกาศ
เริ่มต้นใช้งานระบบ
สำหรับผู้ที่สมัครใช้งานและได้รับรหัสผ่านทางอีเมลแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที เพื่อทำการสมัคร/แก้ไขข้อมูลส่วนตัว/แก้ไขข้อมูลการสมัคร/พิมพ์ใบสมัครในโครงการที่สมัครเอาไว้แล้ว/พิมพ์ใบจ่ายเงิน/ตรวจสอบการจ่ายเงิน และอื่นๆ

เลขประจำตัวประชาชน (เฉพาะตัวเลข 13 หลัก) รหัสผ่าน
    ลืมรหัสผ่าน

สำหรับผู้ยังไม่เคยใช้ระบบ
นักเรียนต้องสมัครเข้าใช้งานก่อนในครั้งแรกโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน จากนั้นสามารถใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน เข้าไปสมัครในโครงการต่างๆ ที่เปิดรับ