ติดต่อเรา

นางสาวกฤตยภร คุ่มเคี่ยม
ผู้อำนวยการศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ

นางสาวนงลักษณ์ ปรีชา
นักวิชาการอุดมศึกษา

นางสาวิตรี วัฒนวาที
นักวิชาการศึกษา

นางวิไล นกแก้ว
นักวิชาการอุดมศึกษา

นางศิริวรรณ คลิ้งเมือง
นักวิชาการอุดมศึกษา

นางวิภาวดี สุวรรณชาตรี
นักวิชาการอุดมศึกษา

นางสาวนงลักษณ์ ปรีชา
นักวิชาการอุดมศึกษา

นางสาวิตรี วัฒนวาที
นักวิชาการศึกษา

นางวิไล นกแก้ว
นักวิชาการอุดมศึกษา

นางศิริวรรณ คลิ้งเมือง
นักวิชาการอุดมศึกษา

นางวิภาวดี สุวรรณชาตรี
นักวิชาการอุดมศึกษา


ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Email : admission@psu.ac.th
website : https://admission.psu.ac.th
FB : www.facebook.com/admission.psu
Phone No: +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Email : admission@psu.ac.th
website : https://admission.psu.ac.th
FB : www.facebook.com/admission.psu
Phone No: +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ช่องทางการติดต่อ