หน้าแรก

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26

หลักสูตรระดับปริญญาตรี0 หลักสูตร
 • ปริญญาตรี 140 หลักสูตร
 • ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 หลักสูตร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา0 หลักสูตร
 • ปริญญาเอก 52 หลักสูตร
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 3 หลักสูตร
 • ปริญญาโท 109 หลักสูตร
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 หลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี0 หลักสูตร
 • ปริญญาตรี 140 หลักสูตร
 • ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 หลักสูตร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา0 หลักสูตร
 • ปริญญาเอก 52 หลักสูตร
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 3 หลักสูตร
 • ปริญญาโท 109 หลักสูตร
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 หลักสูตร

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ช่องทางการติดต่อ