ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจาก
Stated Islamic Senior High School
(Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Pekanbaru)
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   

       เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Eila 6 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก Stated Islamic Senior High School (Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Pekanbaru) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ความเป็นอยู่ของนักศึกษาต่างชาติ โดยมีนักเรียนและคุณครูเข้าร่วมกว่า 35 คน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่องหลักสูตรรวมถึงแนะนำช่องทางการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยการให้ข้อมูลการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ โดยผู้แทนจาก 3 หลักสูตร ได้แก่
- รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ไชยประพันธ์ หลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรณีกร สุปันตี หลักสูตรการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาการจัดการ และ 
- ดร.จิตรพล อินทรศิริสวัสดิ์ หลักสูตรสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
เป็นเกียรติบรรยายให้ข้อมูลและร่วมพูดคุยในประเด็นการรับนักศึกษานานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารการรับสมัครเข้าศึกษา มอ. กดติดตาม และกดถูกใจช่องทางการติดต่อของเราไดที่

   

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ช่องทางการติดต่อ