ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก/มีสิทธิ์เข้าศึกษา

1. ศึกษารายละเอียดกำหนดการและสถานที่สัมภาษณ์ของโครงการ
2. เข้าสัมภาษณ์หรือดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่คณะ/สาขากำหนด
3. รอดูผลประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์
  1. สำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในระบบ TCAS ให้เข้าไปลงทะเบียนให้เรียบร้อย
  2. มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าสู่ระบบยืนยันสิทธิ์ของ TCAS
  3. ผู้ผ่านคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ตามวันและเวลาที่กำหนด
  4. รอมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  1. ศึกษารายละเอียดการรายงานตัวที่เว็บไซต์งานทะเบียนแต่ละวิทยาเขต
  2. ศึกษารายละเอียดที่เว็บไซต์การจองหอพักแต่ละวิทยาเขต
    *การรายงานตัวและจองหอพักแต่ละวิทยาเขตไม่พร้อมกัน ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ศึกษารายละเอียดในเว็บไซต์ของแต่ละวิทยาเขต

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ช่องทางการติดต่อ