• สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
 • สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
 • สาขาวิชาภาษาไทย (เรียนที่วข.หาดใหญ่)
 • สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
 • สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล

 • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
 • สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
 • สาขาวิชภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์
 • สาขาวิชภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษา
 • สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
 • สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
ช่องทางการติดต่อ