คณะครูพร้อมนักเรียน จากโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จังหวัดกระบี่
เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงานของคณะครูพร้อมนักเรียน จากโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จังหวัดกระบี่ จำนวน 114 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้อำนวยการศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ คุณกฤตยภร คุ่มเคี่ยม กล่าวต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้เรื่อง ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS และกระบวนการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ โดยคุณวราภรณ์ นิยมเดชา นักวิชาการศึกษา จากคณะแพทยศาสตร์ หลังจากนั้น เข้าสู่การบรรยายให้ข้อมูลและให้ความรู้เรื่องหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร Non-degree ของคณะนิติศาสตร์ โดยอาจารย์สุพัทธ์รดา เปล่งแสง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และอาจารย์กิตติยา พรหมจันทร์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปิดท้ายด้วยกิจกรรม Onsite เยี่ยมชม คณะศิลปศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา รักทอง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนอย่างอบอุ่น พร้อมให้ข้อมูลแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ


ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารการรับสมัครเข้าศึกษา ม.อ. กดติดตาม และกดถูกใจช่องทางการติดต่อของเราได้ที่

   

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ช่องทางการติดต่อ